Yun-Gui Yang - Selected Publications#


1. Ying Yang; Lu Wang; Xiao Han; Wen-Lan Yang; Mengmeng Zhang; Hai-Li Ma; Bao-Fa Sun; Ang Li; Jun Xia; Jing Chen; Jian Heng; Baixing Wu; Yu-Sheng Chen; Jia-Wei Xu; Xin Yang; Huan Yao; Jiawei Sun; Cong Lyu; Hai-Lin Wang; Ying Huang; Ying-Pu Sun; Yong-Liang Zhao; Anming Meng; Jinbiao Ma*; Feng Liu*; Yun-Gui Yang*. RNA 5-methylcytosine facilitates the maternal-to-zygotic transition by preventing maternal mRNA decay. Molecular Cell 75(6):1188-1202 (2019)

2. Xin Chen; Ang Li; Bao-Fa Sun; Ying Yang; Ya-Nan Han; Xun Yuan; Ri-Xin Chen; Wen-Su Wei; Yanchao Liu; Chun-Chun Gao; Yu-Sheng Chen; Mengmeng Zhang; Xiao-Dan Ma; Zhuo-Wei Liu; Jun-Hang Luo; Cong Lyu; Hai-Lin Wang; Jinbiao Ma; Yong-Liang Zhao; Fang-Jian Zhou; Ying Huang*; Dan Xie*; Yun-Gui Yang*. 5-methylcytosine promotes pathogenesis of bladder cancer through stabilizing mRNAs. Nature Cell Biology 21(8): 978–990 (2019)

3. Shiming Peng; Wen Xiao; Dapeng Ju; Baofa Sun; Nannan Hou; Y Qianlan Liu; anli Wang; Haijiao Zhao; Chunchun Gao; Song Zhang; Ran Cao; Pengfei Li; Huanwei Huang; Yongfen Ma; Yankai Wang; Zhixiong Ma; Wei Zhang; Song Huang; Zhiyuan Zhang; Liping Zhao; Tao Cai; Fengchao Wang; Yongzhan Nie; Gang Zhi; Yun-Gui Yang*; Eric Erquan Zhang*; and Niu Huang*. Identification of entacapone as a chemical inhibitor of FTO mediating metabolic regulation through FOXO1. Science Translational Medicine 11(488):eaau7116 (2019)

4. Chunxia Zhang; Yusheng Chen; Baofa Sun; Lu Wang; Ying Yang; Dongyuan Ma; Junhua Lv; Jian Heng; Yanyan Ding; Yuanyuan Xue; Xinyan Lu; Wen Xiao; Yun-Gui Yang*; Feng Liu*. m6A modulates haematopoietic stem and progenitor cell specification. Nature 549 (7671): 273-276 (2017)

5. Xin Yang; Ying Yang; Bao-Fa Sun; Yu-Sheng Chen; Jia-Wei Xu; Wei-Yi Lai; Ang Li; Xing Wang; Devi Prasad Bhattarai; Wen Xiao; Hui-Ying Sun; Qin Zhu; Hai-Li Ma; Samir Adhikari; Min Sun; Ya-Juan Hao; Bing Zhang; Chun-Min Huang; Niu Huang; Gui-Bin Jiang; Yong-Liang Zhao; Hai-Lin Wang*; Ying-Pu Sun* and Yun-Gui Yang*. 5-methylcytosine promotes mRNA export-NSUN2 as the methyltransferase and ALYREF as an m5C reader. Cell Research 27(5): 606-625 (2017)

6. Wen Xiao; Samir Adhikari; Ujwal Dahal; Yu-Sheng Chen; Ya-Juan Hao; Bao-Fa Sun; Hui-Ying Sun; Ang Li; Xiao-Li Ping; Wei-Yi Lai; Xing Wang; Chun-Min Huang; Ying Yang; Guibin Jiang; Hai-Lin Wang; Qi Zhou; Xiu-Jie Wang; Yong-Liang Zhao; Yun-Gui Yang*. Nuclear m6A reader YTHDC1 regulates mRNA splicing. Molecular Cell 61(4): 507-519 (2016)
7. Xu Zhao; Ying Yang; Bao-Fa Sun; Yue Shi; Xin Yang; Wen Xiao; Ya-Juan Hao; Xiao-Li Ping; Yu-Sheng Chen; Wen-Jia Wang; Kang-Xuan Jin; Xing Wang; Chun-Min Huang; Yu Fu; Xiao-Meng Ge; Shu-Hui Song; Hyun Seok Jeong; Hiroyuki Yanagisawa; Yamei Niu; Guifang Jia; Wei Wu; Wei-Min Tong; Akimitsu Okamoto; Chuan He; Jannie Danielsen; Xiu-Jie Wang; Yun-Gui Yang*. FTO-dependent demethylation of N6-methyladenosine regulates mRNA splicing and is required for adipogenesis. Cell Research 24(12):1403-1419 (2014)

8. Tong Chen; Ya-Juan Hao; Ying Zhang; Miao-Miao Li; Meng Wang; Yongsheng Wu; Ying Lv; Jie Hao; Libin Wang; Ang Li; Ying Yang; Kang-Xuan Jin; Xu Zhao; Yuhuan Li; Xiao-Li Ping; Wei-Yi Lai; Li-Gang Wu; Guibin Jiang; Hai-Lin Wang; Lisi Sang; Xiu-Jie Wang*; Yun-Gui Yang*; Qi Zhou*. m6A RNA methylation is regulated by microRNAs and promotes reprogramming to pluripotency. Cell Stem Cell 16(3):289-301 (2015)

9. Xiao-Li Ping; Bao-Fa Sun; Lu Wang; Wen Xiao; Xin Yang; Wen-Jia Wang; Samir Adhikari; Yue Shi; Ying Lv; Yu-Sheng Chen; Xu Zhao; Ang Li; Ying Yang; Ujwal Dahal; Xiao-Min Lou; Xi Liu; Jun Huang; Wei-Ping Yuan; Xiao-Fan Zhu; Tao Cheng; Yong-Liang Zhao; Xinquan Wang; Jannie Danielsen; Feng Liu*; Yun-Gui Yang*. Mammalian WTAP is a regulatory subunit of the RNA N6-methyladenosine methyltransferase. Cell Research 24(2):177-189(2014)

10. Guanqun Zheng; John Dahi; Yamei Niu; Peter Fedorcsak; Chun-Min Huang; Charles Li; Cathrine Vagbo; Yue Shi; Wen-Ling Wang; Shu-Hui Song; Zhike Lu; Ralph Bosmans; Qing Dai; Ya-Juan Hao; Xin Yang; Wen-Ming Zhao; Wei-Min Tong; Xiu-Jie Wang; Florian Bogdan; Kari Furu; Ye Fu; Guifang Jia; Xu Zhao; Jun Liu; Hans Krokan; Arne Klungland*; Yun-Gui Yang*; Chuan He*. ALKBH5 is a mammalian RNA demethylase that impacts RNA metabolism and mouse fertility. Molecular Cell 49(1):18-29 (2013)

He has published in total of 71 research papers, including 36 corresponding- and 8 first-author papers in high ranking journals including Nature, Cell, Nature Cell Biol., Cell Stem Cell, Science Transl Med., EMBO J., PNAS, Mol Cell, Nature Chem Biol., Nature Methods, Nature Comms., Oncogene, Cell Res., etc

Major Prizes

2019 Jiazhen Tan Life Science Innovation Award, China Association for Science and Technology Life Science Consortium

2018 Awardee of Special Government Allowance from the State Council China

2017 National award for “Millions Talent Plan” Technology Innovation Leaders, China

2017 Top 10 Life Science Advances of China in 2017

2016 The National Science Fund for Distinguished Young Scholars, National Natural Science Foundation of China (NSFC)

2012 The International Cooperation Award for Young Scientists, Chinese Academy of Sciences.

Licensed Patents

1. Yun-Gui Yang, et al. RNA 5mC bisulfite sequencing library construction method and its application. China patent no. ZL 201510557083.9, Issued on February 6, 2018

2. Yun-Gui Yang, et al. Potential Application of A Gene Encoding Protein Promoting Cell Cytokinesis/Proliferation in Drug Development. China patent no. ZL 201200155088.5, Issued on April 15, 2015

3. Yun-Gui Yang, et al. Function of Actin K84me1 Lysine Monomethylation Modification (actin K84me1) in Cytokinesis and Cell Proliferation and Application in Drug Development. China patent no. ZL 201210155092.1, Issued on January 8, 2014

Imprint Privacy policy « This page (revision-4) was last changed on Monday, 31. August 2020, 11:16 by System
  • operated by