Ragnar Rommetveit - Selected publications#


  • Rommetveit, Ragnar (2008). Språk, individuell psyke, og kulturelt kollektiv. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. ISBN 978-82-05-37999-2.
  • Rommetveit, Ragnar (1996). «Læring gjennom dialog : Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring». I Dysthe, Olga. Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. s. 88-104. ISBN 82-456-0145-4.
  • Rommetveit, Ragnar (1972). Språk, tanke og kommunikasjon : ei innføring i språkpsykologi og psykolingvistikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 82-00-04653-2.


Imprint Privacy policy « This page (revision-1) was last updated on Tuesday, 27. May 2014, 16:34 by Nowak Aleksandra
  • operated by