Maarten Prak - Selected Publications#


Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad: Leiden 1700-1780 (Hollandse Historische Reeks 6), Amsterdam/Dieren: De Bataafsche Leeuw, 1985, 438 pp. [Men of substance. The elite in a Dutch town, Leiden 1700-1780, with a summary in English]

‘Buitenlandse Zaken: De SDAP en de Spaanse burgeroorlog, 1936-1939’, in: J. Bank et al. (eds.), Het zesde jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, 1985), 148-71

with L. Kooijmans and J.J. de Jong, ‘State and status in the eighteenth century: Three cities in Holland: Hoorn, Gouda and Leiden’, in: H. Schilling, H. Diederiks (eds.), Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland. Studien zur Sozialgeschichte des europäischen Bürgertums im Mittelalter und in der Neuzeit Städteforschung, vol. A/23 (Cologne: Böhlau, 1985), 183-94

with L. Kooijmans and J.J. Jong, ‘Wonen op stand: De woningen van vooraanstaande families te Gouda, Hoorn en Leiden in de 18e eeuw’, in: P.M.M. Klep et al. (eds.), Wonen in het verleden, 17e-20e eeuw. Economie, politiek volkshuisvesting, cultuur en bibliografie NEHA-series iii (Amsterdam: NEHA, 1987), 207-16

with J. Aalbers, ‘Inleiding’, in: J. Aalbers, M. Prak (eds.), De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden (Amsterdam: Boom, 1987), 7-15

‘Aristocratisering’, Spiegel Historiael 23 (1988), 226-32

‘Aanzienlijke huizen, aanzienlijke bewoners: Het Rapenburg tijdens de Republiek’, in: Th. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock, A.J. van Dissel (eds.), Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht, vol. iiia: Meyenburch (Leiden, 1988), 3-36

‘Sociale geschiedschrijving van Nederlands Ancien Régime’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 14 (1988), 133-59

‘Civil disturbances and urban middle class in the Dutch Republic’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 15 (1989), 165-73

‘Republiek en vorst: De stadhouders en het staatsvormingsproces in de Noordelijke Nederlanden, 16e-18e eeuw’, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 16 (1989), 28-52; special issue on the monarchy, also published as book: Kees Bruin, Kitty Verrips (eds.), Door het volk gedragen. Koningschap en samenleving, Groningen: Wolters, 1989

‘Sociale en politieke verandering in Nederland 1770-1860’, in: M.H. Roos, G.J. Peters, E.L.J.M. van Luijtelaar (eds.), Van frictie tot wetenschap Jaarboek Vereniging van Akademie-onderzoekers 1989 (Amsterdam 1990), 25-33

‘Staatsvorming en maatschappelijke verhoudingen’ (review article of Charles Tilly, Coercion, Capital and European States, AD 990-1990), Leidschrift 7 (1990), 97-105

‘Citizen radicalism and democracy in the Dutch Republic: The Patriot movement of the 1780’s’, Theory and Society 20 (1991), 73-102

‘Burgers in beweging: Ideaal en werkelijkheid van de onlusten te Leiden in 1748’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 106 (1991), 365-93

‘Van stadsregering naar gemeentebestuur: De veranderende plaats van de stad in het staatkundig bestel 1770-1848’, in: Aart Vos (ed.), Bestuurders in het archief: Symposium ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch (’s-Hertogenbosch: Stadsarchief, 1991), 7-23

‘Het verdeelde Europa: Bourgeoisie, commercieel kapitalisme en staatsvorming in de vroegmoderne periode’, Amsterdams sociologisch tijdschrift 19 (1992), 118-39

‘Een verzekerd bestaan: Ambachtslieden, winkeliers en hun gilden in Den Bosch, ca. 1775’, in B. de Vries et al. (eds.), De kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeiderbeweging in het verleden (Amsterdam: IISG, 1992), 49-79

‘Colloquium on Popular Politics in the Netherlands, Sixteenth to Nineteenth Centuries’, International Labor and Working-Class History 42 (1992), 98-100

‘Eenheid en verscheidenheid in de Europese staatsvorming tijdens de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode’, Antropologische verkenningen 12 (1993), 100-09

‘Een half millennium oorlog, burgeroorlog en oproer’, Amster¬dams Sociologisch Tijdschrift 20 (1993), 148-58

‘Identité urbaine, identités sociales: Les bourgeois de Bois-le-Duc au XVIIIe siècle’, Annales ESC 48 (1993), 907-33

‘Overvloed of onbehagen? Armoede, armen en armenzorg in ’s-Hertogenbosch, 1770-1850’, in: Jan van Oudheusden, Gerard Trienekens (eds.), Een pront wijf, een mager paard en een zoon op het seminarie. Aanzetten tot een integrale geschiedenis van oostelijk Noord-Brabant, 1770-1914 (Den Bosch: BRG, 1993), 7-44

‘Een fascinerend onderwerp - maar welk precies? Kanttekenin¬gen bij het historisch onderzoek naar de Nederlandse identiteit’, in: Els Kloek, Leen Dorsman (eds.), Nationale identiteit en historisch besef in Nederland (Utrecht: Utrechtse Historische Cahiers 14-4, 1993), 41-49

‘Goede buren en verre vrienden: De ontwikkeling van onderstand bij armoede in Den Bosch sedert de Middeleeuwen’, in: Henk Flap, Marco H.D. van Leeuwen (eds.), Op lange termijn: Verkla¬ringen van trends in de geschiedenis van samenlevingen (Hilversum: Verloren, 1994), 147-69

‘Regions in Early Modern Europe’, in: Debates and Controver¬sies. Procee¬dings Eleventh International Economic Congress (A-sessions) (Milan: Bocconi University 1994), 17-55

‘Verfassungsnorm und Verfassungsrealität in den niederländi¬schen Städten des späten 17. und 18. Jahrhunderts: Die Oligar¬chie in Amsterdam, Rotterdam, Deventer und Zutphen 1672/75-1795’, in: Wilfried Ehbrecht (ed.), Verwaltung und Politik in Städten Mitteleuro¬pas. Beiträge zu Verfassungsnorm und Verfas¬sungswirklichkeit in altständischer Zeit Städteforschung, vol. A/34 (Cologne: Böhlau, 1994), 55-83

‘De nieuwe sociale geschiedschrijving in Nederland’, Tijd¬schrift voor sociale geschiedenis 20 (1994), 121-48

‘Ambachtsgilden vroeger en nu’, NEHA-jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniek-geschiedenis 57 (1994), 10-33

‘Los misterios del passado: Historia total o historias multiples?’, in: Bernard Lepetit et al., Segundas Jornadas Braudelianas: Historia y Ciencias Sociales (Mexico, 1995), 100-12

with Simona Cerutti, Robert Descimon, ‘Premessa’, Quaderni Storici vol. 30, n 89 (1995), 281-286; special issue ‘Cittadinanze’, ed. by Simona Cerutti, Robert Descimon, Maarten Prak

‘Cittadini, abitante e forestieri: Una classificazione della popolazione di Amsterdam nella prima età moderna’, Quaderni Storici vol 30, n 89 (1995), 331-57

‘Le regioni nella prima Europa moderna’, Proposte e ricerche. Economia e società nella storia dell'Italia centrale vol. 18, n 35 (1995), 7-40 [translation of 23]

‘Samen sterk: De gilden van 's-Hertogenbosch in de tweede helft van de achttiende eeuw’, Brabants Heem 47 (1995), 92-100

with Marc Boone, ‘Rulers, patricians and burghers: The Great and Little Traditions of urban revolt in the Low Countries’, in: C.A. Davids, J. Lucassen (eds.), A miracle mirrored. The Dutch Republic in European Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 99-134

with Ann Katherine Isaacs, ‘Cities, Bourgeoisies, and States’, in: Wolfgang Reinhard (ed.), Power elites and state building (Oxford: Oxford University Press, 1996), 207-34

with M. Boone, S. Cerutti, R. Descimon, ‘Citizenship between individual and community, 14th-18th centuries’, in: Marc Boone and Maarten Prak (eds.), Statuts individuels, statuts corporatifs et statuts judiciares dans les villes européennes (moyen âge et temps modernes) / Individual, Corporate, and Judicial Status in European Cities (Late Middle Ages and Early Modern Period (Louvain/Apeldoorn: Garant, 1996), 3-10

‘Individual, corporation and society: The rhetoric of Dutch guilds (18th. C.)’, in: Marc Boone and Maarten Prak (eds.), Statuts individuels, statuts corporatifs et statuts judiciares dans les villes européennes (moyen âge et temps modernes) / Individual, Corporate, and Judicial Status in European Cities (Late Middle Ages and Early Modern Period (Louvain/Apeldoorn: Garant, 1996), 255-79

‘De Vroeg Moderne Tijd: 1500-1800’, in: In Grote Lijnen: de geschiedenis van Europa (Utrecht: Bureau Studium Generale, 1996), 81-101

with Ann Katherine Isaacs, ‘Les villes, la bourgeoisie et l’Etat’, in: Wolfgang Reinhard (éd.), Les Elites de Pouvoir et la construction de l'Etat en Europe (Paris: Presses Universi¬taire de France, 1997), 285-321

‘Inleiding: Een Brabantse hoofdstad’, pp. 11-24; ‘Een verbazende menigte armen. Zorg en samenle¬ving’, pp. 79-93; ‘Omhoog, vooruit: de negentiende eeuw. Inlei¬ding’, pp. 149-59; (with Maarten Duijvendak), ‘Revolutie op revolu¬tie. Politiek en bestuur’, pp. 217-39, in: A. Vos et al. (eds.), 's-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (Zwolle: Waanders, 1997)

‘Burgers onder de wapenen, van de zestiende tot de achttiende eeuw’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 23 (1997), 1-11

‘Bourgeoisie, Föderalismus und Modernisierung in der Frühen Neuzeit’, in: Nada Boskovska Leimgruber (ed.), Die Frühe Neuzeit in der Geschichtswissenschaft. Forschungstendenzen und Forschungserträge (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1997), 91-108

‘Burghers into citizens: Urban and national citizenship in the Netherlands during the revolutionary era’, Theory and Society 26 (1997), 403-20

‘Burghers, Citizens and Popular Politics in the Dutch Republic’, Eighteenth-Century Studies 30 (1997), 443-48

‘Individu, corporatie en samenleving: De retoriek van de Amsterdamse gilden in de 18de eeuw’, in: Catharina Lis, Hugo Soly (eds.), Werelden van verschil. Ambachtsgilden in de Lage Landen, Brussel: VUBPress, 1997, 293-319 [translation of 36]

with Frank Bergman, ‘’s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc) as a regional capital in the nineteenth century’, in: Pim Kooij (ed.), Where the twain meet. Dutch and Russian regional developments in a comparative perspective 1800-1917 Historia Agriculturae, vol. 28 (Groningen: NAHI, 1998), 95-110

‘Armenzorg 1500-1800’, in: Jacques van Gerwen, Marco H.D. van Leeuwen (eds.), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen (Amsterdam: NEHA, 1998), 49-90

with Jan Lucassen, ‘Guilds and Society in the Dutch Republic’, in: S.R. Epstein et al. (eds.), Guilds, economy and society (Seville: Universidad de Sevilla, 1998), 63-77

‘Review article: Popular politics before the advent of liberal democracy’, Journal of Early Modern History 2 (1998), 274-79

Republikeinse veelheid, democratische enkelvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdvak: ’s-Hertogenbosch 1770-1820 (Nijmegen: SUN, 1999; Burghers into Citizens: Social Change in the Revolutionary Era—Den Bosch 1770-1820)

‘Burghers into Citizens: Urban and National Citizenship in the Netherlands during the Revolutionary Era (c. 1800)’, in: Michael Hanagan, Charles Tilly (eds.), Extending citizenship, reconfiguring states (Lanham etc.: Rowman and Littlefield, 1999), 17-35

‘The Carrot and the Stick: Social Control and Poor Relief in the Dutch Republic, Sixteenth to Eighteenth Centuries’, in: Heinz Schilling (ed.), Institutionen, Instrumente und Akteure sozialer Kontrolle und Disziplinierung im frühneuzeitlichen Europa / Institutions, Instruments and Agents of Social Control and Discipline in Early Modern Europe (Ius Commune, Sonderheft vol. 127) (Frankfurt/Main: Vittorio Klosterman, 1999), 149-66

‘Velerlei soort van volk - sociale verhoudingen in Amsterdam in de zeventiende eeuw’, Jaarboek Amstelodamum 91 (1999), 29-54

‘Politik, Kultur und politische Kultur: die Zünfte in den Nördlichen Niederlanden’, in: Wilfried Reininghaus (ed.), Zunftlandschaften in Deutschland und den Niederlanden im Vergleich (Schriften der historischen Kommission für Westfalen, vol. 17) (Münster: Aschendorff, 2000), 71-83

‘The Dutch Republic’s City-State Culture (17th-18th Centuries)’, in: Mogens Herman Hansen (ed.), A Comparative Study of Thirty City-State Cultures (Copenhagen: Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 2000), 343-58

‘Un nouvel ordre politique’, in: Hélène Ahrweiler, Maurice Aymard (éds.), Les Européens (Paris: Hermann, 2000), 247-62

‘Early Modern Capitalism: an Introduction’, in: Maarten Prak (ed.), Early Modern Capitalism: Economic and Social Change in Europe, 1400-1800 (London: Routledge, 2000), 1-21

‘Arme und reiche Handwerker in 's-Hertogenbosch am Ende des 18. Jahrhunderts’, in: Karl Heinrich Kaufhold, Wilfried Reininghaus (eds.) Stadt und Handwerk in Mittelalter und früher Neuzeit Städteforschung, vol. A/54 (Cologne etc.: Böhlau, 2000), 241-67

‘Het oude recht der burgeren: De betekenis van burgerschap in het Amsterdam van de zestiende en zeventiende eeuw’, in: Harald Hendrix, Marijke Meijer Drees (eds.), Beschaafde burgers. Burgerlijkheid in de vroegmoderne tijd (Utrechtse Renaissance Studies vi) (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001), 23-42

‘Gouden eeuwen: instituties en de bloei der kunsten in Europa (1400-1800)’, Bulletin van het Rijksmuseum 49 (2001), 29-42

‘Kommunalismus en de steden in de Noordelijke Nederlanden ten tijde van de Republiek’, Noord-Brabants Historisch Jaarboek 17/18 (2001/02), 10-44

‘Review-article: Peasants, citizens and politics in pre-democratic Europe’, Journal of Early Modern History 6 (2002), 73-80

with Erika Kuijpers, ‘Burger, ingezetene, vreemdeling: burgerschap in Amsterdam in de 17e en 18e eeuw’, in: Joost Kloek, Karin Tilmans (eds.), Burger. Een geschiedenis van het begrip ‘burger’ in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001), 113-32

‘The politics of intolerance: Citizenship and religion in the Dutch Republic (17th-18th C.)’, in: Ronnie Po-chia Hsia, Henk van Nierop (eds.), Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 159-75

Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek Nijmegen: SUN, 2002, 341 pp. (repr. 2002, 2004); revised edition of the Dutch version, with two new chapters, published December 2012 by Boom Publishers in Amsterdam; Hungarian translation, by Balogh Támas: Hollandia Aranykora: a Köztársaság talánya, Budapest: Osiris Kiadó, 2004; English translation, by Diane Webb: The Dutch Republic in the Seventeenth Century, Cambridge University Press, 2005 (hardcover & paperback; pbk. repr. 2008, 2009); Chinese translation, by 金海 (Jin Hai): 黄金时代的荷兰共和国, China Social Sciences Press, Beijing, 2013

‘Revolutie in Friesland, 1795-1798’ (naar aanleiding van Jacques Kuiper, Een revolutie ontrafeld’), De Vrije Fries 83 (2003), 201-10

‘Die städtische Politik in den Niederlanden 1780-1820’, in: Peter Blickle, Andreas Schmauder (eds.), Die Mediatisierung der oberschwäbischen Reichsstädte im europäischen Kontext Oberschwaben – Geschichte und Kultur Bd. 11 (Epfendorf: bibliotheca academica Verlag, 2003), 219-241

‘Amsterdam’, in: Jonathan Dewald (ed.), Encyclopedia of the Early Modern World: Europe 1450-1789 vol. 1: Absolutism to Coligny (New York: Scribner) 45-49; ‘Dutch Republic’, in: ibid. vol. 2: Cologne to Fur Trade, 200-09; ‘Tulips’, in: ibid. vol 6: Tasso to Zwingli, 79-80

‘Schrandere Republikeinen: De Leidse regenten in de achttiende eeuw’, in: Jaap Moes, Dirk-Jaap Noordam (eds.), Macht, aanzien en welzijn: Nieuwelingen in het Leids stadsbestuur, 1200-1795 (Leiden: Primavera pers, 2003), 60-66

‘Guilds and the development of the art market during the Dutch Golden Age’, Simiolus 30 (2003), 236-251

‘Moral order in the world of work: Social control and the guilds in Europe’, in: Herman Roodenburg, Pieter Spierenburg (eds.), Social Control in Europe, 1500-1800 (Columbus: Ohio State University Press, 2004), 176-99

with Willem Frijhoff, ‘Centrum van de wereld’, in: Willem Frijhoff, Maarten Prak (eds.), Geschiedenis van Amsterdam vol 2.I: Centrum van de wereld, 1578-1650 (Amsterdam: SUN, 2004), 9-15

with Erika Kuijpers, ‘Gevestigden en buitenstaanders’, in: Willem Frijhoff, Maarten Prak (eds.), Geschiedenis van Amsterdam vol 2.I: Centrum van de wereld, 1578-1650 (Amsterdam: SUN, 2004), 189-239

with Willem Frijhoff, ‘Zelfbewuste stadstaat 1650-1813’, in: Willem Frijhoff, Maarten Prak (eds.), Geschiedenis van Amsterdam, vol II.2, Zelfbewuste stadstaat, 1650-1813 (Amsterdam: SUN, 2005), 9-13

with Lidewij Hesselink, ‘Stad van gevestigden 1650-1730’, in: Willem Frijhoff, Maarten Prak (eds.), Geschiedenis van Amsterdam, vol II.2, Zelfbewuste stadstaat, 1650-1813 (Amsterdam: SUN, 2005), 89-149

‘Stad van tegenstellingen 1730-1795’, in: Willem Frijhoff, Maarten Prak (eds.), Geschiedenis van Amsterdam, vol II.2, Zelfbewuste stadstaat, 1650-1813 (Amsterdam: SUN, 2005), 267-307

with Marc Boone, ‘Vorsten, patriciërs en burgers: De kleine en grote tradities van stedelijke revoltes in de Lage Landen’, in: Karel Davids, Jan Lucassen (red.), Een wonder weerspiegeld: de Nederlandse Republiek in Europees perspectief (Amsterdam: Aksant, 2005), 91-124

‘Corporate politics in the Low Countries: Guilds as institutions, 14th to 18th centuries’, in: Maarten Prak, Catharina Lis, Jan Lucassen, and Hugo Soly (eds.), Craft Guilds in the Early Modern Low Countries: Work, Power and Representation (Aldershot: Ashgate, 2006), 74-106

with Jan Lucassen, ‘Conclusion’, in: Maarten Prak, Catharina Lis, Jan Lucassen, and Hugo Soly (eds.), Craft Guilds in the Early Modern Low Countries: Work, Power and Representation (Aldershot: Ashgate, 2006), 224-31

with Jan Luiten van Zanden [lead author], ‘Towards an economic interpretation of citizenship: The Dutch Republic between medieval communes and modern nation-states’, European Review of Economic History 10 (2006), 111-145

‘De staat in opmars (vijftiende-zeventiende eeuw)’, in Willem Frijhoff, Leo Wessels (red.), Veelvormige dynamiek: Europa in het ancien régime 1450-1800 (Nijmegen: SUN, 2006), 152-178

‘Charles Tilly: De kunst van het samenleven’, Tijdschrift voor Geschiedenis 119 (2006), 559-64

with Dick den Boer, ‘Een hertogdom herschapen’, review-article of R. Van Uytven et al. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden (2004), Noordbrabants Historisch Jaarboek 22/23 (2005/06), 290-307

‘Paintings, journeymen painters and painters’ guilds during the Dutch Golden Age’, in: Natasja Peeters (ed.), Invisible hands? The role and status of the painter’s journeyman in the Low Countries c. 1450 – c. 1650 (Louvain: Peeters, 2007), 133-49

with S.R. Epstein, ‘Introduction: Guilds, innovation and the European economy, 1400-1800’, in: S.R. Epstein, Maarten Prak (eds.), Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 1-24

‘Painters, guilds and the art market during the Dutch Golden Age’, in: S.R. Epstein, Maarten Prak (eds.), Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 143-71 [expanded version of 67]

‘Polderland’ [review article of Milja van Tielhof, Petra van Dam, Waterstaat in stedenland: Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857, Utrecht 2006], Bijdragen en mededelingen betreffende geschiedenis der Nederlanden 123 (2008) 79-87

with André Holenstein and Thomas Maissen, ‘Introduction: The Dutch and Swiss republics compared’, in: André Holenstein, Thomas Maissen, Maarten Prak (eds.), The republican alternative: The Netherlands and Switzerland compared (Amsterdam: Amsterdam University Press), 11-26

‘Challenges for the republic: Coordination and loyalty in the Dutch Republic’, in: André Holenstein, Thomas Maissen, Maarten Prak (eds.), The republican alternative: The Netherlands and Switzerland compared (Amsterdam: Amsterdam University Press), 51-71

with Jan Luiten van Zanden, ‘Tax Morale and citizenship in the Dutch Republic’, in: Oscar Gelderblom (ed.), The Political Economy of the Dutch Republic (Aldershot: Ashgate, 2009), 143-65

‘De Nederlandse “stadsrepublieken”: gilden, schutterijen en andere vormen van burgerlijke invloed’, in: Leo Lucassen, Wim Willems (eds.), Waarom mensen in een stad willen wonen, 1200-2000 (Amsterdam: Bert Bakker, 2009), 59-78

‘Milicia cívica y política urbana en Holanda: Leiden, siglos XVII y XVIII’, in: José Javier Ruiz Ibáñez (ed.), Las milicias del rey de España: Sociedad, política e identidad en las Monarquías Ibéricas (Madrid: FCE, Red Columnaria, 2009), 330-48

‘The Golden Age’, in: Emmeline Besamusca, Jaap Verheul (eds.), Discovering the Dutch: On culture and society of the Netherlands (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 97-107

‘The Dutch Republic as a bourgeois society’, in: Klaas van Berkel, Leonie de Goei (eds.), The international relevance of Dutch history (special issue of Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden) (The Hague: Royal Netherlands Historical Society, 2010), 107-38

‘The market for architecture in Holland, 1500-1815’, in: Laura Cruz, Joel Mokyr (eds.), The birth of modern Europe: Culture and economy, 1400-1800. Essays in honor of Jan de Vries (Leiden: Brill, 2010), 35-59

‘Mega-structures of the Middle Ages: the construction of religious buildings in Europe and Asia, c. 1000-1500’, Journal of global history 6 (2011), 381-406

‘Loopbaan en carrière in de zeventiende eeuw’, De Zeventiende Eeuw 27 (2011), 130-140

with Jan Luiten van Zanden [lead author], ‘Demographic change and migration flows in Holland between 1500 and 1800’, in: Marcel van der Linden, Leo Lucassen (eds.), Working on labor: Essays in honor of Jan Lucassen (Leiden: Brill, 2011), 237-45

‘The Dutch “city republics”: Guilds, militias, and civic politics’, in: Leo Lucassen, Wim Willems (eds.), Living in the city: Urban institutions in the Low Countries, 1200-2010 (Abingdon: Routledge, 2012), 46-62

‘Urban governments and their citizens in early modern Europe’, in: Matthew Davies, James A. Galloway (eds.), London and beyond: Essays in honour of Derek Keene (London: Institute of Historical Research, 2012), 269-86

with Robert Kloosterman, ‘De relatie tussen plaats en cultuur: Nederlandse culturele industrie vanuit langetermijn perspectief’, in: Ed Taverne, Len de Klerk, Bart Ramakers, Sebastian Dembski (eds.), Nederland stedenland: Continuïteit en vernieuwing (Rotterdam: Nai010 uitgevers), 194-205

‘Het land van Huygens’, in: Ad Leerintveld, Charlotte Lemmens, Peter van der Ploeg (eds.), Constantijn en Christiaan Huygens – Een gouden erfenis Exhibition catalogue Grote Kerk The Hague (Lecturis Publishers), 11-21; reprinted in 2014, in Dutch and in English, in Lita Cabellut, The Black Tulip / De Zwarte Tulp (Eindhoven: Lecturis), 10-15

with Jan Luiten van Zanden, Nederland en het poldermodel: Sociaal-economische geschiedenis van Nederland, 1000-2000 (Amsterdam: Bert Bakker, 2013; The Netherlands and the ‘Poldermodel’: A social and economic history of the Netherlands, 1000-2000; translation under contract with Princeton University Press)

with Jan Luiten van Zanden, ‘Introduction: Technology, skills and the pre-modern economy in the East and the West’, in: Maarten Prak, Jan Luiten van Zanden (eds.), Technology, skills and the pre-modern economy in the East and the West Global Economic History Series, vol. 10 (Leiden: Brill, 2013), 1-22

‘Mega-structures of the Middle Ages: the construction of religious buildings in Europe and Asia, c. 1000-1500’, in: Maarten Prak, Jan Luiten van Zanden, Technology, skills and the pre-modern economy in the East and the West Global Economic History Series, vol. 10 (Leiden: Brill, 2013), 131-59

‘La modernità della Repubblica delle Sette Province Unite’, in: Roberto Bizzocchi (ed.), Storia dell’Europa e del Mediterraneo. L’Età moderna (secoli XVI-XVIII), vol. 12: Popoli, stati, equilibri del potere (Rome: Salerno, 2013), 387-422

‘The people in politics: Early modern England and the Dutch Republic compared’, in: Margaret C. Jacob and Catherine Sécretan (eds.), In praise of ordinary people: Early modern Britain and the Dutch Republic (New York: Palgrave, 2013), 141-61

with Jan Luiten van Zanden, ‘The Netherlands and the Polder Model: A response’, BMGN – Low Countries Historical Review 129: 125-33

‘The Dutch Golden Age: Growth, innovation and consumption’, in: Jan van Campen, Titus Eliëns (eds.), Chinese en Japanese porcelain for the Dutch Golden Age (Zwolle: Waanders, 2014), 9-15

‘Corporatism and social models in the Low Countries’, in: Jacques van Gerwen, Co Seegers, Milja van Tielhof, and Jan Luiten van Zanden (eds.), Economic history in the Netherlands 1914-2014, special issue of Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 11, 281-303

‘Citizens, soldiers and civic militias in Late Medieval and Early Modern Europe’, Past & Present 288: 93-123 [Winner of the “2015 book award of the American Ceramic Circle”]

with Jan Luiten van Zanden, ‘Soziale und wirtschaftlichen Entwicklungen im niederländischen Polder’, in: Friso Wielenga, Markus Wilp (eds.), Die Niederlande: Ein Länderbericht (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung), 353-85 (German translation of ch. 5 in XIX) (with Jan Luiten van Zanden)

Citizens without Nations: Urban Citizenship in Europe and the World, 1000-1789 (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)

‘Burgers en bestuur in de vroegmoderne tijd’, in: Gabriël van den Brink (red.), Waartoe is Nederland op aarde? Nadenken over verleden, heden en toekomst van ons land (Amsterdam: Boom, 2018), 59-82

‘De gemeenteraad voor 1851’, in: Hans Vollaard, Geerten Boogaard, Joop van den Berg en Job Cohen (red.), De gemeenteraad: Ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie (Amsterdam: Boom, 2018), 25-40

with Marcel Hoogenboom [lead author], Christopher Kissane, Chris Minns and Patrick Wallis, ‘Guilds in the transition to modernity: The cases of Germany, United Kingdom and the Netherlands’, Theory & Society 47 (2018) 255-91

with Marcel Hoogenboom, ‘The historical origins of local-national citizenship combinations in Western Europe and the implications for EU citizenship’, in: Sandra Seubert, Oliver Eberl, and Frans van Waarden (eds.), Reconsidering EU Citizenship: Contradictions and Constraints (Cheltenham: Edward Elgar, 2018), 42-63

with Marcel Hoogenboom and Patrick Wallis, ‘Troublesome transitions and historical continuities: Citizenship in Europe, 1600-2000’, in: Sandra Seubert, Marcel Hoogenboom, Trudie Knijn, Sybe de Vries, and Frans van Waarden (eds.), Moving Beyond Barriers: Prospects for EU Citizenship (Cheltenham: Edward Elgar, 2018), 67-89

‘Urbanization’, in: Helmer J. Helmers and Geert H. Janssen (eds.), The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 15-31

‘Bourgeoisie, Droit de (Poorterschap)’, and ‘Guildes (corporations de métier)’, both in Catherine Secretan and Willem Frijhoff (eds.), Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d’Or, de l’Union d’Utrecht à la Paix d’Utrecht (1579-1713) (Paris: CNRS Editions, 2018), 91-93 and 322-324 resp. [Winner of the 2019 “Prix Dix-Septième Siècle”, awarded by the French Société d’Étude du XVII Siècle]

with Regina Grafe, ‘Families, firms, and polities: Pre-modern economic growth and the Great Divergence’, in: Tirthankar Roy and Giorgio Riello (eds.), Global Economic History (London: Bloomsbury, 2018), 83-101

‘Citizens against soldiers in the Dutch Republic: ’s-Hertogenbosch in the late 18th century’, in: Philippe Rogger and Regula Schmid (eds.), Miliz oder Söldner? Wehrpflicht und Solddienst in Stadt, Republik und Fürstenstaat 13.-18. Jahrhundert Krieg in der Geschichte vol. 111 (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2019), 125-139

Imprint Privacy policy « This page (revision-5) was last changed on Tuesday, 10. September 2019, 12:21 by System
  • operated by