Sven Olving - Curriculum vitae (in Swedish)#


Sven Olving föddes 1928 och var under åren 1966-74 prorektor och mellan 1974-89 rektor vid Chalmers. Med djupt engagemang, stor framsynthet och djup insikt i teknisk utbildnings och forsknings betydelse för näringslivets och samhällets utveckling har Sven Olving på ett analytiskt och metodiskt sätt arbetat på att föra fram Chalmers till en stark, internationell högskola.

Ett viktigt mål för hans arbete har varit effektivitet och ökat resursutnyttjande i både utbildning och forskning. Hög kvalitet måste gå före ökad kvanititet. För att nå målen tog Sven Olving tidigare än någon annan initiativ till en decentralisering av beslut och ansvar bl a genom en förändring av högskolans ledningssystem. Denna förändring är nu genomförd. Han har också lagt mycket stor vikt vid att definiera civilingenjörsutbildningens mål. På ett mycket framsynt sätt har han formulerat kravet på kvalitet i utbildningen samtidigt som han angivit behovet av kompletterande ämnen.

Den strategiska betydelsen av långsiktig samverkan har av Sven Olving hävdats starkt mot näringslivet och har under hans ledningsperiod underlättats genom tillskapandet av Chalmers Industriteknik (CIT) och Chalmers Teknikpark.

Sven Olvings idéer och syn på en teknisk högskolas roll i samhället har i hög grad satt sin prägel på Chalmers och starkt bidragit till högskolans goda nationella och internationella rykte. (Source: http://www.chalmers.se)

Imprint Privacy policy « This page (revision-1) was last changed on Tuesday, 27. November 2012, 12:49 by Nowak Aleksandra
  • operated by